Przypominamy o badaniach :

E. Lewandowski – 7.08

M.Manikowski – 7.08

P. Pannert – 20.08

A. Karbowski – 20.08

N. Williams – 31.08